• Základné informácie

    • Študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

     5-ročné denné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

     Prijímacia skúška:

     Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí.

     • prvá časť je talentová skúška – overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu z anglického jazyka písomnou formou
     • druhá časť sú testy z overenia vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky (profilové predmety) písomnou formou

      

     Rodičia žiakov 8. alebo 9. ročníka podajú prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20. 02. 2018.

     Prijímacia skúška sa uskutoční 28. 03. 2018.

     Štúdium:

     • všeobecnovzdelávacie predmety so zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka v 1. ročníku (20 hodín týždenne)

     druhý cudzí jazyk: nemecký jazyk, ruský jazyk

     • odborné predmety: ekonomika a právo, účtovníctvo, hospodárske výpočty, štatistika, administratíva a korešpondencia, cvičná firma, tovaroznalectvo, komunikácia a svet práce, jazyková odborná príprava (vyučujú sa od 2. ročníka)

     minimálne tri odborné predmety budú vyučované bilingválne od 2. ročníka

     • voliteľné predmety: aplikovaná ekonómia, marketing, cvičenia z účtovníctva, makroekonómia – seminár, aplikovaná informatika – seminár, aplikovaná matematika – seminár, podnikanie v cestovnom ruchu

     možnosť vykonať prax vo firmách a odborných školách v Anglicku, Holandsku, v Českej republike alebo v hotelových komplexoch na Cypre

     Ukončenie štúdia:

     5-ročné štúdium sa končí maturitnou skúškou z predmetov:

     • slovenský jazyk a literatúra v 4. ročníku,
     • anglický jazyk úroveň C1 v 5. ročníku,
     • teoretická časť odbornej zložky v 5. ročníku v anglickom jazyku,
     • praktická časť odbornej zložky v 5. ročníku v slovenskom jazyku.

      

     Uplatnenie v praxi:

     • Absolventi bilingválneho štúdia získajú jazykové a odborné predpoklady pre sústavné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium na zahraničných vysokých školách na Slovensku, ako aj na vysokých školách a univerzitách v zahraničí.
     • Študijný odbor pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním ekonomického zamerania pre uplatnenie sa na európskom trhu práce, na prácu v nadnárodných spoločnostiach, medzinárodných inštitúciách, podnikoch so zahraničnou kapitálovou účasťou.
     • Pripravuje absolventov pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v oblasti organizácie a riadenia, účtovníctva, odbytu, práce a miezd, tvorby cien, zásobovania, financií, hospodárskej správy a peňažných ústavov u nás i v zahraničí.
     • Umožňuje absolventovi uplatniť sa pri vykonávaní ekonomických činností vo výrobných podnikoch a firmách, v obchode, v bankovníctve, poisťovníctve, daňovníctve, marketingu, v prevádzkových službách, v podnikateľskej a obchodnej činnosti, v štátnej správe a samospráve (obecné zastupiteľstvá, daňové úrady, školstvo, zdravotníctvo), v cestovných kanceláriách, hoteloch a pod. v tuzemsku i v zahraničí.
     • Študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium umožňuje absolventovi získať kvalitné odborné vzdelanie s vysokou pridanou hodnotou ovládania odborného anglického jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • office@oamt.sk
   • +421 43 422 18 90
   • Bernolákova 2 036 37 Martin